اسپین فینش در تولید الیاف مصنوعی

اسپین فینش در تولید الیاف مصنوعی

امیر هلالی و شاهد سجادی- شرکت کاوان شیمی سورن

این متن از کتاب فنآوری تولید الیاف برگرفته و ترجمه شده و نکاتی نیز به آن افزون شده است. در واقع این کتاب شامل 20 فصل است که هر فصل به طور جداگانه توسط نویسنده‌های مختلف به رشته تحریر در آمده و درباره نکات مختلف و موضوعات متفاوت در زمینه تولید الیاف مصنوعی است. یکی از مهمترین فصول این کتاب برسی اسپین فنیش در تولید الیاف مصنوعی است (فصل 7) با توجه به جهش تولید الیاف مصنوعی در ایران برسی جامع و مانع این محصولات ضروری به نظر می‌رسد و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصول ایده‌های عملی برای پیشرفت این قسمت مهم از صنعت نساجی را ارائه می‌کند.

دانلود کامل این مقاله در قالب PDF